Wieża możliwości

Przedsiębiorczość i zatrudnienie migrantów/-ek

CELE

- refleksja nad zagadnieniem integracji imigrantów/-ek

- zrozumienie trudności, z jakimi borykają się imigranci/-tki w społeczeństwie przyjmującym

- zrozumienie pozytywnego i negatywnego wpływu warunków zewnętrznych na nasze działania

- zrozumienie znaczenia posiadania określonego celu

- rozwijanie determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu i odporności w przypadku porażki

- rozwijanie krytycznego myślenia

 

OCZEKOWANE REZULTATY

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy/-czki będą lepiej rozumieli/-ły trudności związane z procesem integracji imigrantów/-ek w kraju przyjmującym oraz rozwiną wrażliwość wobec osób znajdujących się w takiej sytuacji. Warsztat opiera się na odgrywaniu ról, która rozwija empatię. Oczekuje się również, że uczestnicy/-czki zrozumieją wpływ czynników zewnętrznych na nasze działania i potrzebę określenia celu, który zamierzamy osiągnąć.

 

GRUPA DOCELOWA

Wszystkie grupy społeczne

Młodzież

Liczebność grupy: 15 – 30 osób

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

SKALA 1-5 (1-BARDZO ŁATWY; 5 - BARDZO TRUDNY)

Doświadczenie osoby prowadzącej - 3

Czas przygotowania - 2

Pracochłonność - 1

 

CZAS TRWANIA

90 min

PRZESTRZEŃ

Sala z możliwością wyodrębnienia dwóch oddzielnych przestrzeni do pracy grup

Krzesła, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników/-ek, ustawione w półokrąg

2 stoły ustawione po dwóch stronach sali

2 krzesła - po jednym przy każdym stole

 

MATERIAŁY

Papier flipchart lub tablica, biały papier A4, markery, 40 pudełek zapałek np. 4,5 cm x 3,5 cm x 1,5 cm (wymiary mogą być inne, ale ważne, żeby pudełka nie były duże), 2 opaski na oczy lub szaliki, kopie załączników 1-4, zegarek lub stoper do pilnowania czasu

PRZYGOTOWANIE

Przed rozpoczęciem warsztatu przygotuj salę. Po przeciwnych stronach sali postaw stoły, a przy każdym z nich krzesło. Flipchart/tablica powinny być dobrze widoczne dla wszystkich. Na każdym stole połóż po 20 pudełek zapałek. Zadbaj, żeby były rozrzucone po całym stole. Przygotuj kopie Załączników 1-4.

 

PRZEBIEG

WPROWADZENIE

Rozpocznij warsztat od przedstawienia siebie, poproś o przedstawienie się uczestników/-ek, zapoznaj wszystkich z celami warsztatu oraz jego przebiegiem. Krótko wyjaśnij na czym polega odgrywanie ról. Powiedz, że podczas ćwiczenia dwie osoby będą odgrywały rolę imigrantów/-ek, które układają sobie życie w nowym kraju. (15 min)

 

ĆWICZENIA

Odgrywanie roli  “Wieża możliwości” (30 min)

 

Wyjaśnij przebieg warsztatu. Powiedz, że podczas ćwiczenia dwie osoby będą odgrywały rolę imigrantów/-ek, które układają sobie życie w nowym kraju. Wybierz dwóch/dwie wolontariuszy/-ki, którzy/-e zgadzają się mieć przez chwilę zawiązane oczy. (5 min)

Rozdaj wolontariusz(k)om Karty postaci (Załącznik 1 i 3), poproś o opuszczenie sali i zapoznanie się ze swoimi rolami. (10 min)

W tym czasie zapoznaj pozostałych/-e uczestników/-czki z zasadami gry:

1. Każdy/-a z wolontariuszy/-ek czekających na zewnątrz jest imigrantem/-ką, który/-a jest w trakcie osiedlania się w nowym kraju. Każdy/-a z nich musi ułożyć wieżę z pudełek zapałek (układając pudełka jedno na drugim). Pudełka zapałek przedstawiają różne etapy/aspekty jego/jej integracji (praca, szkoła, rodzina, pieniądze, komunikacja w języku kraju przyjmującego, oficjalne dokumenty, mieszkanie, sąsiedztwo, sieci wsparcia). Mimo, że niektóre z tych aspektów są ważniejsze niż inne, wszystkie są fundamentalne, a budowa wieży odzwierciedla sukces w drodze do integracji. Każdy/-a imigrant/-ka musi ułożyć wieżę z min. 7 pudełek zapałek, które reprezentują podstawowe warunki życia, niezbędne do pozostania w kraju. Niższa wieża jest jednoznaczna z wyjazdem z państwa. Z każdym ułożonym pudełkiem proces integracji pogłębia się.

2. Ćwiczenie składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie dwóch/dwie wolontariuszy/-ki samodzielnie budują wieże z pudełek zapałek i mają na to 8 min. W drugim etapie 'imigranci/-tki' powtarzają zadanie nie wiedząc, że pojawią sie dodatkowe osoby odgrywające różne role.

Po wyjaśnieniu reguł ćwiczenia zaproś kolejnych 6 wolontariuszy/-ek do wcielenia się w role postaci, rozdaj im ich opis (Załącznik 2 i Załącznik 4) i poproś o zapoznanie się

z nimi.  Postaci włączają się do gry tylko na wyraźny znak prowadzącego/-ej i zaczynają rozmawiać z imigrantem/-tką odgrywając swoją rolę. Pod żadnym pozorem nie mogą dotykać imigranta/-ki ani materiałów na stole (z wyjątkiem pudełek zapałek, które dostaną od imigranta/-ki).

 

W przypadku większej liczby uczestników/-czek możesz podzielić pozostałych/-e na dwie grupy i poprosić ich o wcielenie się w rolę obserwatorów/-ek (jedna grupa przy każdym stole).

 

Etap 1

Zaproś wolontariuszy/-ki - imigrantów/-ki do sali i zaprowadź do oddzielnych stołów. Wyjaśnij, że rozsypane na stole pudełka reprezentują fundamentalne elementy niezbędne do integracji w kraju przyjmującym, a ich zadaniem jest ułożenie z nich wieży, składającej się z min. 7 pudełek zapałek (pudełka układają jedno na drugim). Tylko wtedy zapewnią sobie sukces i szczęśliwe życie w nowym państwie. Każde dodatkowe pudełko zwiększa stopień ich integracji w społeczeństwie.

Wyjaśnij, że zadanie będą wykonywać z zawiązanymi oczami i przy użyciu mniej sprawnej ręki (lewej w przypadku osoby praworęcznej, a prawej w przypadku osoby leworęcznej). Mają na to 8 min. Zapytaj, jaką ich zdaniem liczbę pudełek uda im się ułożyć w wieżę. Szacowane wyniki zapisz na tablicy/flipcharcie wraz z imieniem odgrywanej postaci.

Zawiąż oczy dwójce wolontariuszy/-ek i rozpocznij ćwiczenie. Po upływie 8 min. przerwij pracę, policz pudełka ułożone w wieżę i zanotuj otrzymany wynik na tablicy/flipcharcie. (8 min)

Następnie poinformuj 'imigrantów/-ki', że będą mieli szansę poprawić swój wynik. Pierwszy raz był testem, żeby sprawdzić, jak się wykonuje zadanie z zawiązanymi oczami i mniej sprawną ręką. Za drugim razem będą mieli też więcej czasu, bo 12 min. Ponownie zapytaj o przewidywaną wysokość wieży i zanotuj szacowane liczby na tablicy. Zawiąż uczestnikom/-czkom oczy i rozpocznij grę.

 

Etap 2

Pierwsze dwie minuty ćwiczenia przebiegają identycznie jak w pierwszym etapie. Po tym czasie zaproś do każdego stołu jedną z postaci i poproś o odgrywanie swojej roli. Upewnij się, że imigranci/-tki zrozumiały, kim są pojawiające się postaci. Zapraszaj jedna po drugiej kolejne postaci, zachowując przerwę pomiędzy kolejnymi osobami, tak aby 'niewidomi/-e imigranci/-tki' uświadomiły sobie obecnośc kolejnych postaci, a także zachowań, postaw i porad. Pozwól kolejnym postaciom mówić jednocześnie, przeszkadzać i wywierać presję na 'imigranta/-kę'. Ważne, aby 'imigrant/-ka' zauważył/-a, że są osoby, które starają się mu/jej pomóc oraz takie, których celem jest utrudnianie zadania. (12 min)

Po upływie 12 min przerwij pracę, rozwiąż 'imigrantom/-kom' oczy, policz pudełka ułożone w wieżę i zanotuj otrzymany wynik na tablicy/flipcharcie.

Porównaj wyniki otrzymane prze dwójkę 'imigrantów/-ek' w obu etapach zadania. Zaproś wszystkich uczestników/-ki do zajęcia miejsca w kole. (5 min)

 

PODSUMOWANIE

Podsumowanie rozpocznij od oddania głosu w pierwszej kolejności osobom, które grały rolę imigranta i imigrantki, następnie postaciom, a na końcu obserwator(k)om. (30 min)

 

Pytania do 'imigrantów/-ek':

Odnośnie pierwszego etapu:

-Co było trudne?

-Czy mieliście strategię działania?

-Co Wam pomagało, a co przeszkadzało?

-Czy mieliście dostatecznie dużo czasu?

-Co czuliście, gdy dowiedzieliście się o drugiej szansie?

-Co czuliście będąc 'niewidomymi"/nie używając dominującej ręki?

Odnośnie drugiego etapu:

-Czy czuliście się bardziej pewni siebie, w porównaniu do pierwszego etapu?

-Jak się czuliście, gdy uświadomiliście sobie, że zmieniły się reguły gry (pojawiły się nowe osoby)?

-Czy wiedzieliście jakie są ich zamiary? Czy te osoby pomagały Wam wykonać zadanie, czy raczej przeszkadzały?

 

Pytania do postaci:

-Jaka była Wasza rola? (pomagaliście, czy utrudnialiście wykonanie zadania)

-Jak się czuliście w swojej roli? (dobrze, źle, niejasno)

-Czy było Wam łatwo czy trudno odgrywać swoją rolę? Dlaczego?

 

Pytania do obserwatorów/-ek:

Odnośnie pierwszego etapu:

-Jak zachowywali się 'imigranci/-tki"? Czy byli/-ły pewni/-e siebie? Bali/-ły się? Byli/-ły entuzjastyczni/-e, czy sceptyczni/-e? Skupieni/-one, czy roztargnieni/-one?

Odnośnie drugiego etapu:

-Czy 'imigrant/-ka' miał/-a motywację kontynuować zadanie, czy chciał/-a się poddać? Czy okazywał/-a rozpacz, gniew? Czy był/-a spokojny/-a, czy zdenerwowany/-a?

-Czy udało im się osiągnąć postawiony cel? Co im pomagało? A co im przeszkadzało?

-Czy postaci odgrywały do końca swoje role, czy może zmieniały swoje zachowania?

 

Pytania do podsumowania warsztatu/Odniesienie do rzeczywistości:

-Czy byliście/byłyście w sytuacji, w której czuliście/łyście się jak odgrywane postaci i/lub imigranci/tki?

-Czy znacie imigranta/-kę, który napotkał/-a trudności po przyjeździe do kraju przyjmującego? W jaki sposób je pokonał/-a?

-Czy Waszym zdaniem imigranci/-tki mogą czuć się niewidomi/-e lub upośledzeni/-one?

-Czy byliście w sytuacji postaci, które pojawiały się dookoła imigrantów/-ek?

-Co możemy zrobić, żeby pomóc imigrantom/-kom?

 

MATERIAŁY POMOCNICZE

Lista obecności

Metoda ewaluacji: Pięć palców ręki:

- Kciuk: Co mi się podobało?

- Palec wskazujący: Co chciał(a)bym podkreślić (dobrego lub złego)?

- Palec środkowy: Co należałoby zmienić?

- Palec serdeczny: Jak czułem/-am się w grupie?

- Mały palec: Czego zabrakło?

INSPIRACJE

Martins, A., et all. (2008). Clube Mais – Educação para o Empreendedorismo. 1ª Edition Moura. Funded by the Equal Initiative. Available in Portuguese at: http://adcmoura.pt/start/start_home.html

 

POMYSŁY NA DZIAŁANIE

W mniejszej grupie może być tylko jedna osoba odgrywająca rolę imigranta/tki. Liczbę ról, a także same role można modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Karta "Imigranta/-ki - Przedsiębiorcy/-czyni" - Ilyna

Załącznik 2: Karty postaci dla Ilyny

Załącznik 3: Karta "Imigranta/-ki - Przedsiębiorcy/-czyni" - Mohammed

Załącznik 4: Karty postaci dla Mohammeda

 

Opracowanie: Make it Better

ITE

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.