Social-educational initiatives centre PLUS (Litwa) - główne działania organizacji koncentrują się na wspieraniu rozwoju różnorodności kulturowej i tolerancji wśród różnych grup etnicznych i społecznych, wartości demokratycznych, dialogu międzykulturowego, odpowiedzialności obywatelskiej. Ponadto, aby stworzyć lepsze warunki integracyjne dla imigrantów/-ek i uchodźców/-czyń mieszkających na Litwie, oferuje różnego rodzaju konsultacje i kursy języka litewskiego. Kontakt: sei.plius@gmail.com

 

 

Make it Better (Portugalia) - organizacja dążąca do tworzenia, rozwoju, adaptacji i stosowania zrównoważonych i odpowiedzialnych modeli i narzędzi pracy wspierających grupy najbardziej pokrzywdzonych.  Misją organizacji jest rozwój społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach, a mianowicie, gospodarczym, społecznym, środowiskowym i kulturowym, przy zachowaniu moralnej solidarności. Kontakt: info@mibworld.org

 

 

Foundation Institute for Socio-Economic Balance (Polska) - organizacja podejmująca inicjatywy mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem IRSE jest  budowa aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Jej działania skupione są w obszarze antydyskryminacji i edukacji międzykulturowej. Kontakt: biuro@irse.pl

 

 

Ecos do Sur (Hiszpania)  - organizacja prowadząca centrum informacji oraz szkolenia dla imigrantów/-ek z zakresu edukacji obywatelskiej, rozwoju osobistego i rodzinnego, opieki zdrowotnej, obywatelstwa europejskiego, edukacji międzykulturowej. Jej działania obejmują debaty i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania i rozwoju nowych technologii, równych praw i metodologii pracy z migrant(k)ami. Kontakt: ong@ecosdosur.org

 

 

 

EURO (Włochy) - celem organizacji jest promowanie i wdrażanie  projektów rozwoju lokalnego na Sycylii.  Organizacja działa na rzecz nawiązania i rozwoju współpracy międzysektorowej pomiędzy instytucjami  publicznych i prywatnymi. Jej działania są ściśle związane z ośrodkami integracyjnymi, w których prowadzi edukację nieformalną dla młodzieży. Kontakt: info@associazioneeuro.org

 

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.