Czy to tylko plotki?

- Najczęściej opowiadane historie o migrantach

 

Migracje: mity i fakty

CELE

• analiza i zrozumienie skutków plotek i mitów dotyczących migracji oraz osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym rozpowszechnianych za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz mediów społecznościowych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym

• poznanie i weryfikacja najbardziej rozpowszechnionych mitów i plotek o imigrantach/imigrantkach

• poznanie metod zmniejszania wpływu plotek i mitów oraz poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji na temat migracji i uchodźstwa

 

OCZEKOWANE REZULTATY

Po warsztatach uczestnicy/-czki będą potrafili/-ły rozpoznać elementy komunikacji charakteryzujące plotkę lub współczesny mit; rozwiną krytyczne myślenie dotyczące tematu migracji i uchodźstwa oraz wpływu mitu na postrzeganie i sytuację migrantów/-ek i uchodźców/-czyń.

 

GRUPA DOCELOWA

Wiek: młodzież powyżej 18 roku życia, dorośli

Liczebność grupy: 12 – 28 osób

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

SKALA 1-5 (1-BARDZO ŁATWY; 5 - BARDZO TRUDNY)

Doświadczenie osoby prowadzącej - 2

Czas przygotowania - 3

Pracochłonność - 1

 

CZAS TRWANIA

150 min (z dwoma 10 minutowymi przerwami)

PRZESTRZEŃ

Sala dla 25-30 osób z krzesłami w liczbie odpowiadającej liczebności grupy, ustawionymi pierwotnie w półokrąg, z możliwością aranżacji przestrzeni do komfortowej pracy w małych grupach

 

MATERIAŁY

Projektor multimedialny, ekran (lub biała ściana), flipchart/tablica, markery, artykuły i wycinki z gazet z najbardziej znanymi mitami i plotkami, na temat imigrantów/-ek i ucodźców/-czyń wraz z krótkim ich opisem.

 

PRZYGOTOWANIE

Przed rozpoczęciem warsztatu zapisz na flipcharcie/tablicy pytania potrzebne do Ćwiczenia 1. Przygotuj także komputer i projektor do wyświetlenia prezentacji.

Do Ćwiczenia 1 potrzebne są wydrukowane artykuły/informacje prasowe na temat migrantów/-ek i uchodźców/-czyń. Przygotuje je wcześniej przeglądając najnowsza prasę, informacje w Intenecie, na Facebooku itd.

Wydrukuj slajd 8 i 9 z Załącznika 6 (jedna kopia na cztery osoby).

Przygotuj ewaluację warsztatu, dostosowaną do wieku grupy, metod pracy oraz czasu zajęć.

 Zaproś, jeżeli masz taką możliwość, do współprowadzenia Ćwiczenia  "Quiz o uchodźcach/uchodźczyniach i migrantach/migrantkach", osobę z doświadczeniem migracyjnym/uchodźczym. Najlepiej sprawdzi się nowy mieszkaniec/nowa mieszkanka Twojej miejscowości, która/-y mieszka w niej min. od roku i zna kontekst lokalny. Rozmowa z migrantką/migrantem stworzy przestrzeń do weryfikacji mitów i plotek oraz rozwiania istniejących wątpliwości dotyczących migracji. Przed zajęciami poinformuj współprowadzącego/-cą o przebiegu warsztatu, pytaniach w quizie, czasie trwania i metodach pracy.

 

PRZEBIEG

WPROWADZENIE

Zacznij warsztat od przedstawienia siebie i poproś uczestników/-czki o przedstawienie się przez podanie swoich imion. Poproś o ich zapisanie na taśmie malarskiej i przyklejenie do ubrania w widocznym miejscu.

Przedstaw w kilku zdaniach cele warsztatu, jego przebieg i planowany czas trwania. (10 min)

 

ĆWICZENIA

Wprowadzenie do tematu (20 min)

Przedstaw krótko informacje na temat imigrantów/-ek i uchodźców/-czyń, jakie znaleźć można w środkach masowego przekazu (telewizja, gazety, radio itp.)  oraz mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter itp.). Zapytaj uczestników/-ki o to, jakie informacje na temat migrantów/-ek sami/-e przeczytali i usłyszeli. Poproś o podanie ich źródła. Zapytaj, czy udostępnili te informacje, rozmawiali o nich, jak na nie zareagowali.

Po zakończeniu rozmowy podziel uczestników/-ki na czteroosobowe grupy i poproś o zajęcia miejsca na sali w sposób zapewniający komfort pracy i swobodnej rozmowy każdej z grup.

 

Ćwiczenie 1 – “Czy to tylko plotki?” (20 min)

Rozdaj grupom wycinki prasowe/artykuły na temat migracji, imigrantów/-ek, uchodźców/-czyń (przykłady znajdziesz w Załączniku 1-5). Poproś grupy o ich przeczytanie oraz zastanowienie się nad odpowiedziami na poniższe pytania:

- Czy opisane wydarzenia/zjawiska są plotką? W jaki sposób możemy odróżnić plotkę od faktu?

- Co wiesz o źródle tego artykułu? Czy znasz tę gazetę/stronę/portal? Jakie informacje publikuje?

- Czy udostępnił(a)byś te informacje znajomym?

- Jaka byłaby reakcje migrantów/-ek i uchodźców/-czyń, gdyby przeczytali/-ły ten artykuł? Jak mogliby/-łyby się poczuć?

Po zakończeniu pracy poproś każdą z grup o odpowiedź na pytania i podzielenie się wnioskami z dyskusji. W tym czasie zapisuj na tablicy/flipcharcie najczęściej powtarzające się słowa/wyrażenia podawane przez uczestników/-czki.

 

Przerwa (10 min)

 

Prezentacja (10 min)

Przedstaw i omów krótko prezentację z Załącznika 6.

 

Ćwiczenie 2 – “Co za plotka!” (10 min)

Poproś uczestników/-ki o powrót do grup i ponowne przyjrzenie się artykułom oraz zidentyfikowanie i wypisanie cech/elementów współczesnych plotek i mitów. Do pomocy rozdaj uczestnikom/-czkom wydrukowane slajdy 8 i 9 z prezentacji.

 

Dyskusja plenarna – Analizy i komentarze (20 min)

Poproś grupy o podzielenie się na forum najważniejszymi wnioskami i refleksjami z analizy artykułów. W tym czasie możesz wyświetlić omawiane artykuły na ekranie/ścianie i odwoływać się do nich podczas dyskusji.

 

Przerwa (10 min)

 

Ćwiczenie 3 – “Quiz o uchodźczyniach/uchodźcach i migrant(k)ach” (30 min)

Zaproś osobę współprowadzącą i poinformuj uczestników/-czki, że będą mieli/-ły okazję do weryfikacji znanych mitów i plotek oraz rozwiania wątpliwości podczas rozmowy z migrantem/-ką, która/-y  podzieli się z grupą własnym doświadczeniem. To ćwiczenie umożliwia poznanie "bohatera/-ki mitów".

Rozpocznij rozmowę z migrantem/-ką i zadając kolejne pytania: (przeznacz ok. 3 minut na każde pytanie i odpowiedź)

- Czy Twoim zdaniem w mieście lub w kraju, w którym mieszksz jest więcej przestępstw i napaści na tle seksualnym z powodu przybycia migrantów/-ek i uchodźców/-czyń?

- Czy Twoim zdaniem imigranci zabierają pracę Polakom i Polkom?

- Czy wszyscy uchodźcy/uchodźczynie mają tylko  wykształcenie podstawowe?

- Czy migracja stanowi problem dla kraju lub społeczności większościowej?

- Czy migracja może doprowadzić do zniknięcia kultury państwa przyjmującego?

Poproś gościa/gościnię o odpowiedź na pytania w nawiązaniu do znanych faktów oraz osobistego doświadczenia. Zadbaj o komfort wypowiedzi gościa/gościni i zapewnij, w razie potrzeby, wsparcie językowe.

PODSUMOWANIE

Krótkie podsumowanie (10 min)

Na zakończenie warsztatu przedstaw kilka propozycji reakcji na mit lub plotkę oraz  sposobów zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. Zapytaj uczestników/-czki, jak zareagują na artykuły podobne do tych, jakie analizowali podczas warsztatu. Czy uważają, że ich reakcja będzie inna niż wcześniej?

Możesz również zaproponować zapoznanie się ze stroną internetową weryfikującą plotki i fałszywe wiadomości, taką jak Snopes.com, ThoughtCo., FactCheck.org lub B.S. Detektor, a także wyszukanie w  Internecie (lub nawet stworzenie) aplikacji lub rozszerzeń przeglądarki, które automatycznie ostrzegają przed fałszywymi lub wątpliwymi informacjami na odwiedzanych stronach.

 

Ewaluacja warsztatu  (5 min)

Jeżeli wymagane rozdaj uczestnikom/-czkom ankiety ewaluacyjne i poproś o ich wypełnienie.

 

MATERIAŁY POMOCNICZE

Materiały do Ćwiczenia 1 (można je znaleźć na stronach internetowych lokalnej, krajowej lub międzynarodowej prasy) oraz slajdy (Załącznik 6).

Krótki opis artykułów/wycinków prasowych do prezentacji.

 

INSPIRACJE

Hein de Haas, “Behind the headlines: investigating the drivers and impacts of global migration” Oxford Martin School. 10th November 2015.  YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0CGtgCayVM8

Rada Europy. Program Miast Międzyklturowych. Strona anty-plotkarska: http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours

https://www.julianmarquina.es/8-sitios-web-y-utilidades-para-cazar-bulos-y-fake-news/

https://www.technorms.com/454/get-your-facts-right-6-fact-checking-websites-that-help-you-know-the-truth

 http://www.snopes.com/

https://www.thoughtco.com/rumors-and-hoaxes-4132592

http://www.factcheck.org/

 

POMYSŁY NA DZIAŁANIE

Warsztat może być przeprowdzony w szkole ponadpodstawowej, po wcześniejszym dostosowaniu materiału do czasu trwania lekcji. Można wykorzystać plotki i mity najsilniej zakorzenione w społeczności, w której prowadzimy warsztat.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki 1-5: Wycinki prasowe w różnych językach

Załącznik 6:  Prezentacja o plotkach

​ 

 

Opracowanie: Fundacja IRSE

ITE

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.