Migrujące lalki

Zmiana wizerunku: Imigranci/-tki a Uchodźcy/-czynie

CELE

- Poznanie różnicy w definicji imigranta/-ki i uchodźcy/-czyni

- Wzrost świadomości przyczyn migracji

- Wzmocnienie poznawczych przekształceń indywidualnego rozumienia kwestii społecznych

 

OCZEKOWANE REZULTATY

Podczas warsztatu uczestnicy/-czki będą mieli przestrzeń do prezentacji opinii na temat migracji, wyjaśnienia różnic pomiędzy imigrantem/-ką a uchodźcą/-czynią oraz rozszerzenia wiedzy i wzmocnienia pozytywnego postrzegania omawianego tematu.

 

GRUPA DOCELOWA

Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia

Społeczeństwo większościowe

Liczebność grupy: 10-12 osób

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI

SKALA 1-5 (1-BARDZO ŁATWY; 5 - BARDZO TRUDNY)

Doświadczenie osoby prowadzącej - 4

Czas przygotowania - 3

Pracochłonność - 2

CZAS TRWANIA

60 min

PRZESTRZEŃ

Sala z dwoma dużymi stołami i krzesłami dookoła nich

MATERIAŁY

Papier toaletowy, folia aluminiowa, papier do pakowania (ozdobny), nożyczki, klej, kolorowe nici, markery.

Fotografie (zdjęcia) związane z tematyką migracji (z naciskiem na obrazy przedstawiające imigrantów/-ki i uchodźców/-czynie).

Dwie kopie Załącznika 2.

PRZYGOTOWANIE

Przed warsztatem zapoznaj się z faktami i wiedzą naukową na temat migracji oraz różnicami w statusie imigranta/-ki i uchodźcy/-czyni.

Przygotuj dwie kopie załącznika 2 i potnij je na fragmenty.

PRZEBIEG

WPROWADZENIE

W dzisiejszych czasach uprzedzenia i stereotypy wobec uchodźców/-czyń stały się popularnym  tematem rozmów i jednym z najczęściej poruszanych tematów w mediach. Informacje pojawiające się w mediach oraz kreowany przez nie obraz uchodźcy/uchodźczyni kształtuje nasze opinie i postrzeganie tychże. Często obraz ten jest nieadekwatny do rzeczywistości, jednak może się on zakorzenić w społeczeństwie, które nie ma bezpośredniego kontaktu z uchodźcami/-czyniami i niezwykło do autorefleksji w tym temacie.

Celem warsztatu jest zainicjowanie dyskusji oraz próba przebudowy fałszywego obrazu imigrantów/-ek i uchodźców/-czyń w naszym społeczeństwie oraz rozbudzenie zainteresowania tematem migracji.

 

AKTYWNOŚCI

Etap 1: Tworzenie Migrującej Lalki (15 min)

Podziel losowo uczestników/-ki na dwie grupy i poproś o zajęcie miejsc przy dwóch stołach. Wyjaśnij, że zadaniem każdej grupy jest stworzenie papierowej lalki, przy czym Grupa 1 tworzy lalkę przedstawiającą imigranta/-kę, a Grupa 2 - uchodźcę/-czynię. Do wykonania lalki posłużą zebrane materiały tj. papier toaletowy, folia aluminiowa, papier do pakowania (ozdobny), kolorowe nici, itp. Poproś także o przygotowanie historii opisującej doświadczenie migracyjne każdej lalki.

Po zakończeniu pracy nad lalkami poproś obie grupy o ich zaprezentowanie i omówienie znaczenia użytych symboli. Możesz zacząć od zadania pytań:

- Kim jest Wasza lalka?

- Skąd pochodzi?

- Jaki był powód migracji do społeczeństwa, w którym obecnie żyje?

- Czym obecnie zajmuje się Wasz lalka w nowym państwie? Czy myśli o powrocie do domu?

 

Etap 2: Fakty, a fikcja (5 min)

Rozdaj obu grupom pocięte i wymieszane opisy/zdania z Załącznika 2. Poproś o wybranie min. 5 opisów pasujących do utworzonej przez nich lalki.

 

Etap 3: Co wiem? (30 min)

Po dopasowaniu opisów do lalek rozpocznij dyskusję na temat definicji imigranta/-ki i uchodźcy/-czyni oraz związanych z nimi nieporozumień, czy też nie rozumienia różnic w statusie obu grup. Zapytaj obie grupy, dlaczego wybrały właśnie te opisy i jak są one związane z ich lalką.

Możesz zacząć od zadania pytań:

- Jak rozumiecie słowo imigrant/-ka?

- Jak rozumiecie słowo uchodźca/-czyni?

- Jakie są różnice pomiędzy imigrant(k)ami a uchodźc(zyni)ami?

 

Wyjaśnij różnice w statusie imigrantów/-ek i uchodźców/-czyń oraz panujące w społeczeństwie nieporozumienia w tym temacie.

 

PODSUMOWANIE

Zaproś uczestników/-ki do podsumowania, które przeprowadź w jednym kole. Celem dyskusji podsumowującej jest omówienie trudności i ewentualnych nieporozumień podczas warsztatu, a także powtórzenie nowych informacji. Zwróć uwagę, aby każdy uczestnik/-czka zakończył(a) warsztat uzyskując odpowiedź na wszystkie pytania,

a także nie pozostawiaj wątpliwości lub niejasności w omawianym temacie.

Zacznij podsumowanie zadając pytania: (10 min)

- Czego nauczyłaś/-eś się podczas warsztatu?

- Czego nie wiedziałeś/-aś przed warsztatem?

- W jaki sposób warsztat zmienił Twoje zdanie na omawiany temat?

- Co teraz wiesz o migracji?

- Jak się czujesz po warsztacie?

- Jakie emocje, myśli, pomysły miałaś/-eś podczas całego spotkania?

- Co była dla Ciebie łatwe, a co trudne?

 

MATERIAŁY POMOCNICZE

http://www.cnn.com/2014/07/15/us/immigrant-refugee-definition/

http://www.diffen.com/difference/Immigrant_vs_Refugee

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html

http://www.msnbc.com/msnbc/whats-name-migrant-vs-refugee-vs-illegal-immigrant

 

INSPIRACJE

 

POMYSŁY NA DZIAŁANIE

Warsztat może być przeprowadzony podczas lekcji historii, geografii, języka angielskiego (lub innego języka obcego), prac technicznych, wiedzy o społeczeństwie, socjologii (zarówno w szkole, jak i na uniwersytecie).  Stanowi on zachętę do rozpoczęcia dyskusji i refleksji nad negatywną opinią o uchodźcach/-czyniach i rozwoju pozytywnych postaw wobec migrantów/-ek. Znajdzie również zastosowanie w działaniach wdrażanych przez organizacje pracujące w obszarze migracji i edukacji międzykulturowej, w pracy pracowników/-czek socjalnych oraz innych specjalizacjach.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Imigranci/-tki a Uchodźcy/-czynie - Karta Porównawcza

Załącznik 2: Definicje: Imigrant/-ka i Uchodźca/-czyni

 

Opracowanie: Socialinių - edukacinių iniciatyvų centras Plius

ITE

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.